5. třída

5. ročník

školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Pavla HULCROVÁ

Webové stránky k trénování:

Odkaz na třídní fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/oVepQGrQQ3SMyDrQ9

Plán učiva na měsíc listopad:

Český jazyk: skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; psaní písmen ú/ů; předpony s-, z-, vz-; zpráva a oznámení

Matematika: Určení části z celku, znázorňování zlomků v praktických situacích a na číselné ose, porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem; sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, řešení jednoduchých slovních úloh se zlomky

Anglický jazyk – listopad:

Týden od 31.10. do 4.11. Sloveso love/like/hate – slovní zásoba PS str. 38, Neurčitý člen A/AN + slovní zásoba (Free Time, Hobbys, School, Subjects) – PS str. 40

Týden od 7.11. do 11.11. – Sloveso love/like/hate – slovní zásoba PS str. 38, Neurčitý člen A/AN + slovní zásoba (Free Time, Hobbys, School, Subjects) – PS str. 40

Týden od 14.11. do 16.11. – Předložky, Popis obrázku – Vazba There is…/ There are…- PS str. 42, 43

Týden od 21.11. do 25.11. – Opakování lekce 1C, 1D

Geometrie – listopad:

Kružnice a kruh – poloměr, průměr kružnice a kruhu, Vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice a přímky

Sestrojení kolmice pomocí kružítka

Prostorová geometrie – krychlové stavby – pohled zpředu, shora, zprava, síť krychle

 

https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+geometrie+5+ro%C4%8Dn%C3%ADk

 

 

Plán učiva na měsíc říjen:

Český jazyk: Český jazyk – národní jazyk –  cizí slova; slang – (žákovský jako slovník dané skupiny osob)

Slovotvorba: odvozování slov – střídání hlásek při odvozování, slovotvorný základ

Stavba slova – kořen slova, předpona, přípona, koncovka; slova příbuzná; (zdvojené souhlásky)

Matematika: 

Obor přirozených čísel do 1 000 000  a přes 1 000 000: Pamětné násobení a dělení – velká násobilka, násobení 10, 100 a násobky deseti;  Dělení se zbytkem; Písemné násobení dvojciferným činitelem; Písemné dělení jednociferným dělitelem, odhady výsledků; Písemné dělení dvojciferným dělitelem – odhady výsledků; (Rovnosti, nerovnosti – přípravné učivo k rovnicím); Řešení slovních úloh – výběr vhodné strategie

Geometrie – říjen:

Převody jednotek délky, Vzájemná poloha přímek, Úhel, Kružnice a kruh – poloměr, průměr kružnice a kruhu, Vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice a přímky

https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+geometrie+5+ro%C4%8Dn%C3%ADk

Anglický jazyk – říjen:

Krátké testíky píšeme vždy v úterý a pátek – bude tvořen slovní zásobou a pěti krátkými větami.

Týden od 3.10. do 7.10.  Představování se, zdvořilostní fráze, dialogy – slovní zásoba – PS str. 16, str. 8

Týden od 10.10. do 14.10.  Rozkaz, zákaz Don´t look!,…. slovní zásoba PS str.22

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-rozkazovaci-zpusob-v-anglictine

Týden od 17.10. do 21.10.  Tvary slovesa TO BE v přítomném čase v č.j., č. mn. – slovní zásoba PS str. 30

https://www.liveworksheets.com/xv20998vo

https://www.liveworksheets.com/eg54ym

Týden od 24.10. do 4.11. Sloveso love/like/hate – slovní zásoba PS str. 38, Neurčitý člen A/AN + slovní zásoba – PS str. 40

https://www.liveworksheets.com/fu2774439ec

https://www.liveworksheets.com/nr18318ym

https://www.liveworksheets.com/cv43265cc

https://www.liveworksheets.com/oc260024is

Sběrové aktivity – ve školním roce 2022-23

Baterie letos nesbíráme z důvodu pozastavení svozů ze škol!

Rozvrh 5. ročníku pro školní rok 2022/2023

5. ročník
Po ČJ 5 hul MAT 5 hul VLA 5 zma VLA 5 zma ČJ 5 zma    
Út TV 5 hul AJ 5 sach MAT 5 hul ČJ 5 hul   VV 5 hul VV 5 hul
St MAT 5 hul PŘÍ 5 zma PŘÍ 5 zma ČJ 5 hul ČJ 5 hul    
Čt ČJ 5 hul MAT 5 hul AJ 5 sach INF 5 hul TV 5 hul    
Geo 5 sach AJ 5 sach PČ 5 sach ČJ 5 hul HV 5 zma    
Skip to content