4. třída

4. ročník

školní rok 2022/2023 

Třídní učitel Daniel ZMÁTLO

Užitečné odkazy:

Webové stránky k trénování:

DOMÁCÍ ÚKOLY

Geometrie pro chybějící 10.11. – PS str. 21 celá

Geometrie příprava na písemnou práci 24.11. – učivo, které se objeví v písemné práci:

 • konstrukce kolmic, různoběžek, rovnoběžek (pomocí dvou pravítek)
 • slovní úlohy pro výpočet obvodu čtverce a obdélníka
 • převody jednotek délky

Ke studiu používejte úlohy, které jsme vypracovali již v pracovním sešitě.

AJ – úkoly pro chybějící úkol na středu 23. 11. – nakreslit (můžete i rýsovat..:-) plánek vlastního pokoje, popsat anglicky vybavení pokoje a dále napsat do sešitu osm vět (My room, There is a window opposite the door. There is a computer on my desk. I have got a big bed in my room. atd.) + PS, str. 13/9

9. 11. What’s in the house? + vazba There is a …./ There are…; slovní zásoba – uč. str. 11 – picture, table, chair, cupboard, TV, sofa , drawer, plant, dále předložky: on (na), in (v), under (pod) + behind (za)

 • poslech písničky: My room vocabulary song – https://m.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw 
 • cílem je pokusit se vypsat do sešitu celé věty popisující pokoj – např. There is a little hamster on the bed. 

24. 10. Months of the year – měsíce v roce – (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) –  nejprve přepsat do sešitu, dále vyhledat zde: https://www.liveworksheets.com/iz837393fp

S výslovností vám pomůže písnička: https://www.youtube.com/watch?v=B4aJnhAv3rk

Další procvičování s řadovými číslovkami: https://www.liveworksheets.com/iz837393fp 

 

_____________________________________________________________________________________

Plán učiva na měsíc LISTOPAD:

 • ČJ – pravopis: skupiny bě/bje, vě/vje, pě; vzory rodu středního
 • ČJ –literatura: hlasité čtení – bude hodnoceno, práce s textem, porozumění textu, čtení knihy na pokračování Říkali mi, Leni
 • M – aritmetika: Čtení, zápis všech čísel do 1 000 000. Rozklad v desítkové soustavě, určování J,D,S,T, DT, ST; písemné dělení jednociferným dělitelem,
 • M – Geometrie: Kružnice, kruh, Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnice, Prostorová geometrie, Obvody a obsahy geometrických útvarů (mnohoúhelníků) v centimetrové síti

 • PŘÍ: Planeta Země –  mechanismus střídání ročních dob, vnitřní stavba Země, sopky, zemětřesení
 • VLA: Germáni a Slované na našem území – stěhování národů; Česká republika – krajská města, Jihomoravský kraj
 • AJ: Halloween, dům a místnosti v domě – plán pokoje; vazba there is…/there are…; neurčitý člen a/an; množné číslo dalších podstatných jmen; předložky místní

______________________________________________________________________________________

Plán učiva na měsíc ŘÍJEN:

 • ČJ – pravopis: skupiny bě/bje, vě/vje, pě; vyjmenovaná slova
 • ČJ –literatura: čtenářské lekce – místní pověsti, dětská beletrie/ STÁLE PLATÍ, ŽE DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA DĚTI ZAPISUJÍ DO ČTENÍKU A DOČTOU ROZEČTENOU KNIHU ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY – čteník vyberu 1.11.2022
 • M – aritmetika: písemné dělení jednociferným dělitelem, rovnice o jedné neznámé „x“ 
 •  M – geometrie: Polopřímky, Úhel, pravý úhel = kolmost, Vzájemná poloha přímek, Konstrukce kolmice, rovnoběžek – pomocí trojúhelníku a pravítka
  v lavici každý má plastovou obálku s kružítkem, rovným 30cm pravítkem a pravítkem (trojúhelníkem) s ryskou
 • PŘÍ: Planeta Země – Měsíc a jeho vliv na Zemi, pohyby Země
 • VLA: Keltové na našem území; Česká republika – kraje, kraj Praha
 • AJ: abeceda, čísla do 100 – kvíz; řadové číslovky – člen určitý; sport a další volnočasové aktivity; časování slovesa can v přítomném čase

______________________________________________________________________

Sběrové aktivity – ve školním roce 2022-23

Baterie letos nesbíráme z důvodu pozastavení svozů ze škol!

Rozvrh pro školní rok 2022/2023

Skip to content