Historie

PAMĚTNÍ LISTINA

(doslovný přepis originálu, který visí ve vstupní chodbě školy)

Léta páně 1891. Dne 17. srpna za panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa z rodu Habsburgů dokončená stavba této budovy.

Obec zdejší měla předchozí školní budovu uprostřed městyse proti kostelu, kde byli umístěné dvě třídy. Třetí třída byla najatá v domě čpop. 51, neboť v témže čase byla zde školna naše 3. třídná.V roce 1884 dosazen byl na zdejší školu řídící učitel Antonín Pivánek, dříve učitel na škole Smečenské – muži tomuto nebyli místnosti v bývalé naší škole vhod, ač mohli ještě mnoho let k účeli svému dobře vyhovovati i jal se pobádati ck okresní školní radu  aby obec naší donutila ku stavbě nové školní budovi a sice z důvodu neoprávněných. Obecní zastupitelstvo bránilo se sice proti této nové stavbě školy a sice z důvodů těch, že potřebného kapitálu obec neměla, byla by si musela celý obnos ku stavbě té vypůjčiti, a jelikož poměry v čase tom byli jak pro polní hospodářství tak pro jiné živnosti nepříznivé, obávalo se zastupitelstvo zdejší , že by velké břemeno na občanstvo uvalilo a z té příčiny také ku stavbě přikročiti nechtělo.Ck okresní školní rada od stavby však upustiti nechtěla a užila vší své moci úřední k tomu, aby obec zdejší ku stavbě té donutila.Nyní uvažovali zástupcové zdejší obce, jak by nejsnáze a bez velkého nákladu a poškození občanstva stavbu tuto podniknouti mohli. Toho času nastoupil na zdejším a jiných velkostatkách po Knížeti P. Janu Adolfu ze Schwarzenbergů syn téhož kníže Josef Adolf co nový držitel a nástupce. K tomuto se tedy po bedlivém všeho uvážení když v roce 1889 na zdejším velkostatku meškal odebrali se zástupcové obecní se žádostí k němu, zda by ochoten nebyl, stavbu této školní budovy sám podniknouti, že co největší poplatník zdejší obce také největší intres na stavbě té míti musí.Jasný kníže svolil ihned, že stavbu na svůj náklad provede a po ukončení té stavby že na něj vypadající obnos ze stavebního kapitálu dle jeho daně se odečte a obec na ní vypadající díl může ročně po 700 zlatých po srážce 4% úroků až do umoření kapitálu, ten za stavbu školy činicí 24.000 zlatých spláceti.K tomuto vyřízení přistoupilo celé zastupitelstvo obecní a v roce 1890 – dne 7. července se stavbou započato přičemž občanstvo zdejší mělo ____ veškeré látky stavební za cenu jak se v dražbě docílilo, dovážeti.Kamena ku stavbě užito bylo částěčně z lomu na Kalivodské cestě a z lomu obecního u Srbče, kterýžto poslední obec sama bezplatně darovala. Plány ku stavbě této školi zhotovil knížecí inžinír pan z Hartentholů  z Citolib. Stavbu řídil a do podrobna řádně a uměle provedl toho času zdejší knížecí stavitel Pan Kohout František.V čase tom representovala tato městská rada: P. S. Pan Karel Prokop, Pan Antonín Pucholt, I. městský radní,  a p. Jan Volf čp. 22 IIhý městský radní.  Zastupitelstvo obecní p. Jan Důras čp. 13, František Špringr, Jan Prokop, Jan Neuman, Wincenc Pucholt, František Volf, Josef Volf, Josef Stehlík, Jan Mansfeld čp. 110.Stavba jak již zpředu uvedeno, byla dnem 7. července 1890 započata a nato dne 17. srpna 1891 šťastně a bez úrazu dokončena.Kámen základní ku škole posvětil náš toho času Důstojný pan farář Josef Chyský titul: knížecí arcibiskupský notář, který se ale dokonání stavby již nedožil a dne 7ho května léta páně 1891 v pánu zesnul, maje stáří svého 78 roků. Requiem in pacem!!Na místo jeho dosazen do městyse našeho pan farář ze Srbče Frant. Wit za něhož tato škola právě o posvěcení našeho chrámu pána, a po posvícení, které toho času na 20ho září 1891 připadlo slavně vysvědcená a potom k svému účeli odevzdána byla. Jest přáním naším, aby všechny potomní dítky školu tuto navštěvující blahodárně a cnostně zní vycvíčení vycházeli a nás co zakladatelů v blahé paměti po vždy pamětlivý byli.Škola tato sloužíš Vám ku vzdělání a ku prospěchu těla i duše, obci pak k naší ku potěše a okrase místa našeho na věčnou památku!!Zhotovil a sepsal jsem listinu tuto pamětní co toho času tajemník městský ve Mšeci.

Sepsáno bylo ve Mšeci, dne 17ho srpna 1891.

Jan Krebs                                                    Fr. Prokopt.č. městský tajemník                                              Ant. Pucholt, I. měst. radní Vyslovuji můj pozdrav na kolegy a pracující lid který přítomný jsou při vyzdvižení tohoto kamene. Bůh žehnej stavbě této.Fr. Kohoutstavitel

Skip to content