EVVO

EVVO
Enviromentální  –  Vzdělávání  – Výchova – Osvěta

PLÁN EVVO 2023/2024 (1.stupeň)
PLÁN EVVO 2023/2024 (2.stupeň)

CO VŠECHNO SBÍRÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
SBĚR PAPÍRU – 20. – 23. 11. 2023

EVVO v naší škole – zaměřujeme se na:

  • Posuzování každodenních činností podle jejich vlivu na životní prostředí.
  • Zvyšování povědomí žáků o stavu životního prostředí, uvědomění si vlastního podílu na tomto stavu a hledání cesty, jak nepříznivé důsledky naší činnosti na planetu eliminovat nebo alespoň zmírnit.
  • Seznamování dětí s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků.
  • Vedení dětí k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO zahrnuje, začleňují průběžně různá témata do výuky téměř všech předmětů. Ekologické hledisko je stále více začleňováno do chodu školy, postupně přibývá akcí spojených s tématikou životního prostředí nebo se otázka životního prostředí stává součástí tradičních akcí, pořádaných školou. 

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ EVVO DO TÉMAT VÝUKY

EKOZÁBAVA (zajímavé odkazy):

Samosebou

Recyklohraní

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

Skip to content