EVVO

EVVO
Enviromentální  –  Vzdělávání  – Výchova – Osvěta

BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU – 21. – 25. 11. 2022
PLÁN EVVO 2022/2023 (1.stupeň)

PLÁN EVVO 2022/2023 (2.stupeň)

CO VŠECHNO SBÍRÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

EVVO v naší škole – zaměřujeme se na:

 • Posuzování každodenních činností podle jejich vlivu na životní prostředí.
 • Zvyšování povědomí žáků o stavu životního prostředí, uvědomění si vlastního podílu na tomto stavu a hledání cesty, jak nepříznivé důsledky naší činnosti na planetu eliminovat nebo alespoň zmírnit.
 • Seznamování dětí s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků.
 • Vedení dětí k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO zahrnuje, začleňují průběžně různá témata do výuky téměř všech předmětů. Ekologické hledisko je stále více začleňováno do chodu školy, postupně přibývá akcí spojených s tématikou životního prostředí nebo se otázka životního prostředí stává součástí tradičních akcí, pořádaných školou. 

Vyučující zařazují jednotlivé prvky EVVO do témat výuky v jednotlivých ročnících.

Prvouka 1. -3. roč.

 • Moje rodina – úspory energií, třídění odpadu
 • Naše škola a okolí školy – úspory energií, třídění odpadu, úprava třídy, školy a jejího okolí
 • Podzim v přírodě a my – změny v přírodě, charakteristické rysy podzimní přírody, vycházka, sběr podzimních plodů, práce s přírodninami, péče o podzimní přírodu
 • Příroda v zimě – charakteristické znaky zimy v krajině, ochrana a péče u nás přezimujícího ptactva, vycházka, péče o zimní přírodu
 • Příroda na jaře – charakteristické znaky jara, hnízdění ptáků a jejich ochrana, vycházka, péče o jarní přírodu
 • Příroda v létě – charakteristické znaky léta, vycházka, poznávání rostlin, ochrana přírody
 • Lidé a věci – vliv techniky na lidstvo, vliv techniky na přírodu, znečišťování vody, vzduchu a půdy

Přírodověda 4. – 5. roč.

 • Člověk a příroda-člověk a přírodní zdroje, šetření energií, vliv člověka na prostředí, ochrana přírody
 • Příroda živá a neživá – znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka
 • Příroda na podzim-charakteristické znaky přírody, sběr lesních plodů
 • Příroda v zimě-charakteristické znaky počasí a přírody, péče o ptactvo a lesní zvířata
 • Příroda na jaře – charakteristické znaky počasí a přírody, péče o jarní přírodu, poznávání rostlin
 • Les-význam lesů
 • Příroda v létě – charakteristické znaky počasí a přírody, chování v přírodě, ochrana přírody
 • Živá příroda-péče o domácí zvířata, ochrana ptactva, ochrana užitečného hmyzu, chráněné rostliny
 • Neživá příroda-péče o půdu, ochrana půdy, ochrana vody a vodních toků, úprava vody a její čištění, šetření vodou, význam vzduchu pro život, ochrana ovzduší

Vlastivěda 4. – 5. roč.

 • Rodina – péče o estetické prostředí domova
 • Domov a jeho okolí – čistota vody, péče o životní prostředí
 • Opakování učiva 4. roč. – ochrana životního prostředí

Přírodopis 6. – 9. ročník

 • Život a jeho projevy, vztahy mezi organismy, pozorování přírody
 • Člověk a příroda, chování v přírodě
 • Společenstvo organismů, ekosystém, přírodovědné vycházky:
 • houby a lišejníky, pozorování, bioindikátory, lesní „informační síť“
 • pozorování sinic, řas a prvoků, indikace znečištění
 • bezobratlí lidských obydlí
 • cizokrajných suchozemských stanovišť
 • parazité
 • půdní bezobratlí, koloběh živin
 • bezobratlí lesa, luk, polí a parků
 • vodní bezobratlí
 • obratlovci lesa, křovin a otevřené krajiny, pozorování obratlovců, etologie
 • naši obratlovci vázaní na vodu, rozmnožování a chov ryb, čistota vody
 • mořští obratlovci (strunatci), ochrana
 • savci biomů světa, přizpůsobování savců prostředí
 • cizokrajní plazi a ptáci
 • Přehled systému rostlin, přechod rostlin na souš, přizpůsobení
 • Rostlinné orgány, jejich funkce, koloběh látek, pozorování průduchů na listu
 • Mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny, pozorování, bioindikátory
 • Společenstvo lesa, vod a mokřadů, luk, pastvin a travnatých strání, botanická vycházka
 • Společenstvo polí a sídelní aglomerace, vliv člověka na ekosystémy a krajinu
 • Původ a vývoj člověka, vazby na prostředí
 • Stavba lidského těla, jeho funkce a ochrana, první pomoc, prevence poruch příjmu potravy, prevence užívání návykových látek a závislostní chování
 • Ontogeneze člověka, porod, antikoncepční metody; prevence sexuálního rizikového chování
 • Funkce genů, možnosti genetiky, GMO
 • Stavba země, geologické děje, pohyby desek, zemětřesení, sopečná činnost, tektonické jevy a přeměna hornin, činnost vody, ledovců a větru, vznik půdy, ochrana člověka za mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy
 • Planeta Země, vznik a vývoj, vývoj života na Zemi, hydrosféra, atmosféra, podnebí a počasí ve vztahu k životu, látkové toky mezi svrchními vrstvami Země, nerostné suroviny, zdroje energie (fosilní paliva, jaderná energie, obnovitelné zdroje energie)
 • Geologické základy české krajiny, geologická vycházka

Chemie 8. a 9. ročník

 • Vlastnosti látek, zásady bezpečné práce v laboratoři i v životě, nebezpečné látky a přípravky (H-věty, P – věty, piktogramy a jejich význam), havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek („Mimořádné události“)
 • Voda a vzduch – význam, složení, užití, znečištění, ozonová vrstva, koloběh vody, ochrana
 • Fotosyntéza, dýchání, koroze, tlení, hoření, třídy hořlavin, první pomoc pří popálení
 • Významné prvky a jejich koloběh v přírodě, významné sloučeniny, jejich význam, užití a vztah k přírodě
 • Redoxní reakce (oxidace, redukce), elektrochemie
 • Organická chemie, látky, původ, složení
 • Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 • Přírodní látky, vlastnosti, funkce, potraviny, prevence poruch příjmu potravy, léčiva a návykové látky, prevence
 • Plasty, detergenty, konzervační činidla, pesticidy, znečišťování životního prostředí, recyklace

Fyzika 9. ročník

 • Energie a její přeměny, druhy energií, výroba elektrické energie, alternativní zdroje energie
 • Elektromagnetická indukce, generátory elektrického napětí, transformátor a jeho využití
 • Elektrický proud v polovodičích, diody a světlo, využití polovodičových součástek, fotovoltaika
 • Radioaktivita, využití radioaktivity, ochrana lidí před radioaktivním zářením, výhody a rizika
 • Jaderná energie, štěpná reakce, termonukleární reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna
 • Vesmír a sluneční soustava

Ekozábava:

Samosebou

Recyklohraní

Tonda Obal

Škoda hrou

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

Skip to content