Informace k návratu předškolních dětí do MŠ od 12. dubna 2021

Hygienická pravidla
● Děti nejsou povinny nosit v budově MŠ zdravotnickou roušku.
● U vstupu do budovy MŠ, v každé třídě, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Testování dětí na COVID – 19
Žádáme rodiče, aby dodržovali (s ohledem na čas, který zabere povinné testování) stanovenou dobu příchodu do MŠ
(6,30 – 8,00)
Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
● Naší škole byly z rozhodnutí MŠMT přiděleny testovací sady Lepu Rapid. Na níže uvedených odkazech získáte informace o způsobu provedení testu.
http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html
testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21
Dovolujeme si požádat rodiče, aby se svými dětmi video či leták shlédli a probrali s nimi postup testování. Vaše vstřícnost a připravenost nám velmi pomůže v hladkém průběhu testování.
● Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, při příchodu dětí do školy vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud tento den dítě ve škole nebude, tak v den, kdy do školy po tomto dni přijde). Dětem bude s testováním pomáhat zaměstnanec školy (seznámí je s postupem testování apod.).
● Je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
● Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
● Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Kroky školy v závislosti na výsledku testování
Postup školy je uveden v následujícím přehledu: testovani diagram
Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19
1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, pak dítě není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
2. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – dítě je neprodleně umístěno do předem připravené
samostatné místnosti, aby bylo izolováno od ostatních přítomných ve škole a současně je informován zákonný zástupce dítěte o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Skip to content