Informace k návratu žáků od 12. dubna 2021

 • 1. stupeň – rotačně
  • 1. a 2. ročník
   • Od 12. dubna distančně
   • Od 19. dubna prezenčně dle řádného rozvrhu
  • 3., 4. a 5. ročník
   • Od 12. dubna prezenčně dle řádného rozvrhu
   • Od 19. dubna distančně

Týdenní cyklus prezenční a distanční výuky se pravidelně opakuje. Počty žáků ve třídách nejsou žádným způsobem omezeny.

 • 2.stupeň – distančně
  Distanční výuka dle současného režimu (pokračuje beze změn)

Hygienická pravidla

 • Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole, školní jídelně i školní družině nosit řádně nasazenou zdravotnickou roušku. Samozřejmě případně mohou používat i vyšší stupeň ochrany úst a nosu, např. respirátory. Látkové roušky nejsou povolené.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou      v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Testování žáků na COVID – 19

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Naší škole byly z rozhodnutí MŠMT přiděleny testovací sady Lepu Rapid. Na níže uvedených odkazech získáte informace o způsobu provedení testu.

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Dovolujeme si požádat rodiče, aby se svými dětmi video či leták shlédli a probrali s nimi postup testování. Vaše vstřícnost a připravenost nám velmi pomůže  v hladkém průběhu testování.   

 • Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, při příchodu žáků do školy vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud tento den žák ve škole nebude, tak v den, kdy do školy po tomto dni přijde). Žákům bude s testováním pomáhat vyučující první hodiny, případně další zaměstnanec školy (seznámí je  s postupem testování apod.)
 • V případě testování žáků 1. a 2. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pokyny pro testování žáků 1. a 2. třídy budou rodičům upřesněny.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Kroky školy v závislosti na výsledku testování – Postup školy  je uveden v následujícím přehledu:   testovani diagram
Formulář – vyjádření k samostatnému odchodu žáka ze školy domů v případě pozitivního spolužáka ve třídě (pro testování ve čtvrtek či pátek)

 Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID -19

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, pak žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák je neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, aby byl izolován od ostatních přítomných ve škole a současně je informován zákonný zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.                                                                                                                  

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Školní družina – oddělení školní družiny budou provozována v obvyklém čase při zachování homogenity skupin (po třídách)

Školní stravování – žáci vzdělávající se prezenčně se stravují po třídách ve školní jídelně, žáci, kteří jsou běžně ke stravování přihlášeni mají oběd zajištěn, platí běžná pravidla ohledně odhlašování obědů (ráno do 7,00).

Žáci vzdělávající se distančně mají automaticky obědy odhlášeny.

Kvůli hygienickým opatřením nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Tuto službu budou pro žáky zajišťovat pracovníci školní jídelny či školy.

 

Skip to content