Školní družina Tuřany

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavní posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, s možností přípravy na vyučování. Činnost ŠD je organizovaná podle Celoročního plánu ŠD, rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Rodiče jsou o činnosti ŠD informováni formou celotýdenních plánů, který je aktuálně vyvěšen na nástěnce ŠD v přízemí školy. Kapacita ŠD je 54 dětí.
 
Školní družina je rozdělena na dvě oddělení
 I. oddělení Čtyřlístek (přízemí vlevo) - pro žáky 3. ročníku a část žáků 1. ročníku
II. oddělení Koťata (přízemí vpravo) - pro žáky 2. ročníku a část žáků 1. ročníku
 
 

Naším cílem je  v dětech rozvíjet všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také dravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.

Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD

  • 11,30 – 13,00 - Oběd, odpočinková činnost
  • 13,00 – 13,45 - Zájmové činnosti: výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ), pracovní zájmová činnost (PZČ), dramatická zájmová činnost (DZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
  • 13,45 – 14,30 - Rekreační činnosti: pohybové hry na zahradě, dětském hřišti, fotbalovém hřišti, vycházky do okolí, vycházky k lesu Rokličky
  • 14,30 –15,00 - Svačina
  • 15,00 – 15,30 - Příprava na vyučování, možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry
  • 15,30 – 16,30 - Rekreační hry ve ŠD, tělocvičně nebo na školní zahradě, možnost využití počítačové učeny
 

 
 
 
 
 
I. oddělení
Alena Hašková
telefon: 773 130 280
mail: haskova@skolabezhranic.cz
II. oddělení
Stanislava Trappová
telefon: 605 171 052
mail: trappova@skolabezhranic.cz
 
Provoz ŠD:
Ranní družina:  6:30 - 7:30 (dohled S. Strobachová, G. Čížková)
Odpolední provoz: 11:30 - 16:30 (vychovatelky S. Trappová, A. Hašková)

Režim vyzvedávání žáků z činností ŠD:

  • po ukončení vyučování
  • 12:30 - 13:00
  • 14:30 - 16:30

Dokumenty ŠD