5. třída

Před školou v přírodě se seznamte s Řádem školy v přírodě ZDE

Technické informace ke škole v přírodě, Bezinfekčnost, Informovaný souhlas

Týden od 20.5. do 24.5.

Vážení rodiče, milé děti,

níže uvádím informace o plánovaných akcích školy a přehled učiva k opakování, které se objeví v pololetních písemných pracích.

SBĚR PAPÍRU 1. – 31. 5. 2019

INFORMACE

Děti obdržely informace ke škole v přírodě

21.5. – v úterý – Olympiáda dětí a mládeže v Lánech – informace mají děti nalepeny v deníku – prosím o dodání návratky!!!

22.5. – ve středu – Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Slaném – vybíráme 20 Kč na autobus – info opět v denících

3. června školní výlet – informace budou doplněny

6. června – Program ŽONGLOVÁNÍ – vybírat budeme 70 Kč

11. června – exkurze do Národního památníku v Terezíně.  Sraz v 6:15 na vlakovém nádraží Slaný, předpokládaný návrat v 15:25 tamtéž. S sebou velkou svačinu, psací potřeby a nabitý mobil. Na vstupné a cestu budeme vybírat 300,-.

20. června školní akademie ve Mšeci

DOMÁCÍ ÚKOL:

Ti, kteří nestačili svou práci ve škole, dokončí – MATÝSKOVA GEOMETRIE – str. 38 celá, str. 40 celá – povrch krychle a kvádru

Český jazyk

  • Souvětí – vzorec souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy, spojky
  • Opakování učiva: slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména – koncovky, mluvnické kategorie, druhy zájmen, pravopis psaní mně, mě, skupiny vě/vje, bě/bje, pě, mě/mně uvnitř slov, mluvnické kategorie sloves, shoda podmětu s přísudkem, souvětí – spojky, vzorec souvětí

Matematika

  • Opakování – sčítání, odčítání velkých čísel – pamětné i písemné, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, procenta, matematické operace s desetinnými čísly, převody jednotek – délky, obsahu,hmotnosti, objemu, času, praktické slovní úlohy k výše uvedenému učivu
  • Geometrie – bod, přímka, úsečka, polopřímka, opačná polopřímka, konstrukce kružnice, šestiúhelníku, trojúhelníku, čtverce, obdélníku, výpočet obvodu trojúhelníku, výpočet obvodu a obsahu čtverce, výpočet obvodu a obsahu obdélníku, tělesa, výpočet povrchu krychle a kvádru

Anglický jazyk

  • Lekce 6B – slovní zásoba, přítomný čas průběhový
  • Opakování – pořádek slov ve větě, v otázce,časování a praktické užití slovesa to have got v přít.č. prostém, časování a praktické užití slovesa to be v přítomné čase prostém, can/can´t, přítomná čas prostý, přítomný čas průběhový

Čeká nás období opakování učiva a přípravy na školní akademii. Držte nám palce!!!

Krásný pohodový víkend 🙂

Terka Sachlová