Zápis do 1. ročníku ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Máme doma předškoláka – BROŽURA

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2017/2018

ZŠ Tuřany 5. 4. 2017 od 14h do 18h

ZŠ Mšec 7. 4. 2017 od 14h do 18h

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle registračních čísel do 14. 4. 2017. Každému dítěti, které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte podle časové posloupnosti jejich příchodu k zápisu.

Informace k zápisu dětí do I. tříd školního roku 2017/2018  Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.


 

  U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, u zápisu musí být přítomno.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány podle registračních čísel, která budou rozdávána rodičům podle časové posloupnosti jejich příchodu k zápisu. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

  Rodiče, kteří uvažují o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, upozorňuji, že zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikováno takto (§ 36 odst. 4, školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017): mění se i termín pro podávání této žádosti, a to tak, že zákonný zástupce podává žádost včetně doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa již v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Pokud bude rodič žádat o odklad docházky, je povinen žádost podat přímo při zápisu, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2017!

  Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic