7. třída

Písemná práce z ČJ:

 • pravopis
 • slovní druhy
 • věty dle členitosti (VJ, VD, VE)
 • obohacování slovní zásoby
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slovo, sousloví
 • frazémy
 • rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor

Písemná práce z ČJ – David, Věra:

 • vyjmenovaná slova
 • předložky
 • rozbor stavby slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 • slovesa – čas
 • obohacování slovní zásoby
 • synonyma, antonyma, homonyma

 

Červen

28. 5. – 1. 6.  Sportovně rekreační pobyt – Vojtův mlýn

26. 6.   školní akademie – KD Mšec

29. 6.   vysvědčení

 

Třídní učitelka:

RNDr. Jana Šerá

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018